Kjøling

F-gasser eller drivhusgasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. KFK- og HKFK-gasser er eksempler på fluorholdige klimagasser som er faset ut, fordi disse gassene bidrar til å bryte ned ozonlaget som beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling. Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) bryter ikke ned ozonlaget, og ble derfor introdusert som erstatninger for KFK og HKFK i første halvdel av 90 tallet. For å redusere utslippene av disse F-gassene og oppfylle EUs mål og forpliktelser om klimaendringer i henhold til Kyotoavtalen, vedtok Europaparlamentet og Rådet den 17. mai 2006 forordning (EF) nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser (F-gassforordningen).

Som følge av EU-direktiv om at HKFK-gasser siden 2015 ikke lenger kan etterfylles i eldre anlegg, opplever vi at antall henvendelser har økt relatert til kjøling de siste årene.

Våre kuldeteknikere kan hjelpe med konvertering av eksisterende kjøleanlegg fra HKFK-gasser til den godkjent kuldemedium. Vi kan også hjelpe med prosjektering og installering av nye kjøleanlegg i de tilfellene hvor kjølesystemene er eldre og modne for utskifting.

Prosjektering, installering, forbedring, service og opplæring

Det er F-gass som i dag er anbefalt kjølemedium, og alle våre kuldeteknikere er F-gass sertifiserte. Vi har ekspertise som kan benyttes i alle faser av et kjøleanlegg sitt livsløp, fra prosjektering til service, etterfylling og lekkasjekontroll. Vi vil også hjelpe anleggseiere med informasjonen de behøver for forsvarlig og sikker drift.

Ta kontakt om du har spørsmål vårt tilbud tilknyttet kjøling.